Privacy en AVG

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. De wet passend onderwijs (artikel 17a WVO) schrijft voor dat een SWV de persoonsgegevens betreffende de gezondheid van leerlingen zonder toestemming mag verwerken voor zover het gaat om de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of -voorzieningen, het adviseren over de ondersteuningsbehoefte of de toelaatbaarheid tot het VSO.

Dit betekent dat scholen deze gegevens zonder toestemming van ouders mogen verstrekken aan het SWV in het kader van een aanvraag. Het SWV VO VPR vindt het echter belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van het feit dat er gegevens uitgewisseld worden, welke dat zijn en met welk doel. Bij voorkeur tekenen ouders voor de uitwisseling van de gegevens. Scholen geven dit aan in het overleg over de ondersteuningsbehoefte met de ouders en de leerling en melden ouders welke gegevens eventueel uitgewisseld worden.

Het SWV bewaart persoonsgegevens gedurende de wettelijke termijn van drie jaar, waarbij uitsluitend het SWV en de deskundigen ten aanzien van de toelaatbaarheid (leden van het consultteam en de CIZO) toegang hebben tot deze gegevens.

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); dit is de Europese privacyregelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt. 

Wat doen scholen en samenwerkingsverbanden met de gegevens van uw kind ? Handreiking-privacy-ouders

Digitale Privacy Tool
De digitale Privacy Tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van Passend Onderwijs en Privacy.
De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy-aspecten en veel gestelde vragen. Indien ‘u of ik’ wordt gebruikt, wordt gedoeld op medewerkers van de school tenzij anders aangegeven.
Klik hier voor de tool