Informatie voor indieners van een bezwaar

Bezwaar tegen een besluit van de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs


De Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) van het samenwerkingsverband VO Voorne Putten Rozenburg (SWV VO VPR) beslist of een leerling toelaatbaar is tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs, of tot het praktijkonderwijs.

Als u het niet eens bent met een besluit van de CIZO, kunt u een bezwaar indienen. De bezwaarprocedure is bedoeld om het bestuur van het samenwerkingsverband de gelegenheid te geven de eerdere beslissing te heroverwegen. Hierbij gaat het om zowel de formele als de inhoudelijke toetsing van het besluit.

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Voorne Putten Rozenburg is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Deze commissie bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken van de bezwaren.  De procedure is als volgt: het bezwaarschrift wordt ingediend bij het Samenwerkingsverband VOVPR en die stuurt het bezwaar door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Het email adres van het Samenwerkingsverband dat hiervoor gebruikt kan worden is: info@vovpr.nl

Iedere belanghebbende kan een bezwaarschrift indienen. Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit van de CIZO is betrokken. Belanghebbend zijn bijvoorbeeld:

  • De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van een leerling waarvoor de aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd.
    • De school die de aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd.
    • Andere belanghebbenden.
  • U gebruikt voor het indienen van het bezwaarschrift het te downloaden model.
  • U dient uw bezwaarschrift in binnen een termijn van 6 weken nadat u de aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring hebt ontvangen. Deze zes weken gaan in met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.
  • Onderstaand de link naar het te downloaden model Bezwaarschrift TLV. Wij verzoeken u dit formulier ondertekend te mailen naar info@vovpr.nl

LBT Model bezwaarschrift TLV

U hoeft alleen het bezwaarschrift in te dienen. Door dit te versturen naar het Samenwerkingsverband VOVPR geeft u het Samenwerkingsverband toestemming om de benodigde informatie door te sturen naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring.