Bestuur en organisatie

Het samenwerkingsverband VOVPR kent het Raad van Toezicht – bestuursmodel. De medezeggenschap in het samenwerkingsverband is geregeld in de ondersteuningsplanraad. Daarnaast beschikt het samenwerkingsverband over een medezeggenschapsraad. In de statuten van het samenwerkingsverband zijn de rollen en verantwoordelijkheden gedetailleerd omschreven. Het samenwerkingsverband VOVPR beschikt over werkgroepen, netwerken en commissies en zijn op hun thema uitvoerend. Deze betreffen het overleg tussen de scholen voor primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. In het overleg Passend Verbinden maken het samenwerkingsverband, de gemeenten en de instellingen voor de jeugdhulp afspraken over de gezamenlijke  begeleiding.

De werkgroepen, netwerken en commissies rapporteren aan het scholenoverleg. In het scholenoverleg wordt het beleid voorbereid. De besproken plannen worden voorzien van een advies en ter besluitvorming aan de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband VOVPR voorgelegd.